Askerudsberget

Kolla alltid nyhetssidan innan du vandrar.
Askerudsberget (av mansnamnet Aske och rud(röjning)) ligger ca 7 km nordöst Sunne. I området, bestående huvudsakligen av klipphällar och gles tallskog, finns många fornlämningar och byggnadsminnen.

Kartor

Natur- och kulturminnen

Nära toppen på askerudsberget finns ett röse från bronsåldern. Efter leden finns vägmärken/milstenar från nyare tid. Efter stranden finns en stor mängd rösen och stensättningar från bronsåldern. Efter vägen mot Björefors, mot stranden, har påträffats en boplats från stenålder/bronsålder samt ett samtida gravfält. Där leden passerar Björkan finns en rest sten, kallad 'Gränsstenen'.
Se Ingmårs bygdeförenings ledbeskrivning för information.

Kommunikationer

Buss 202 från Sunne till Torsby via Lysvik följer i stort leden och stannar bl.a. i Ingmår, Edsbjörke och Ivarsbjörke, se dock tidtabellen. I Sunne, Lysvik och Torsby finns tågförbindelser. Se Värmlandstrafik för mer information.

Övernattning

Mat och proviantering

I Sunne finns gängse handel. Se Sunne kommuns information om matställen